Early Years Wales Childcare Offer
Welsh Government want to know what you think about the childcare offer funding rates and charges
We are meeting with Welsh Government in the very near future and can advocate on your behalf if we have your feedback.
Please respond no later than 12:00 on Friday 15th November
 
Thank you, we will let you know the outcome of your responses in due course.
 
Mae Llywodraeth Cymru eisiau gwybod beth yw eich barn am cyfraddau a thaliadau cyllido y cynnig gofal plant.
Rydym yn cyfarfod â Llywodraeth Cymru yn y dyfodol agos iawn a gallwn eirioli ar eich rhan chwi os cawn eich adborth.
Ymatebwch fan bellaf erbyn 12:00 ddydd Gwener 15fed Tachwedd.
 
Diolch i chi, byddwn yn rhoi gwybod i chi am ganlyniad eich ymatebion ymhen amser.

 
1.
Do you feel the rate of £4.50 is set at the right level in terms of enabling you to offer the Childcare Offer and remain a sustainable? and profitable business?

Ydych chi'n teimlo bod y gyfradd o £4.50 wedi'i gosod ar y lefel gywir o ran eich galluogi i gynnig y Cynnig Gofal Plant tra'n parhau i fod yn fusnes cynaliadwy a phroffidiol?
Yes/Ydy
No/Nac ydy
Don't know/Ddim yn gwdbod
2.
Is the guidance around the charging policy clear (e.g. what can be charged for or not, the amount you can charge parents)?

A yw'r canllawiau ynghylch y polisi codi tal yn glir (e.e. beth y gellir codi tal amdano neu beidio, y swm y gallwch ei godi ar rieni)?
Yes/Ydynt
No/Nac ydynt
Not sure/Ddim yn siwr
3.
If no, what areas need more clarification?

Os nad ydynt, ym mha feysydd y mae angen mwy o eglurhad?
 

1000 characters left.
4.
Do you feel the cap of £7.50 for food to be charged to parents per day is a fair reflection of the cost to provide food?

A ydych yn teimlo bod yr uchafswm o £7.50 fel tal y gellir gofyn i rieni ei dalu am fwyd bob dydd yn adlewyrchiad teg o'r gost o ddarparu bwyd?
Yes/Ydy
No/Nac ydy
Not sure/Ddim yn siwr
NA - don't provide food/Nid yw'n berthnasol - ddim yn darparu bwyd
5.
Has the rate for the childcare offer caused you to change the way you deliver your childcare provision e.g. opening hours, sessions offered, parental contracts, food offered etc?

A yw'r gyfradd ar gyfer y Cynnig Gofal Plant wedi peri ichi newid y ffordd yr ydych yn darparu eich darpariaeth gofal plant e.e. oriau agor, sesiynau a gynigir, contractau rhieni, y bwyd a gynigir ac ati?
Yes/Ydy
No/Nac ydy
Not sure Ddim yn siwr
6.
If yes, in what way has your delivery changed?

Os ydy, ym mha ffordd y mae eich darpariaeth wedi newid?
 

1000 characters left.
7.
Has the introduction of the Offer and the associated rate prompted you to reconsider the viability of delivering Foundation Phase or Flying Start delivery?

A yw'r Cynnig Gofal Plant a'r gyfradd gysylltiedig wedi eich ysgogi i ailystyried hyfywedd darparu'r Cyfnod Sylfaen neu Dechrau'n Deg? 
Yes - reconsidering viability of delivering Foundation Phase/Ydy - ailystyried hyfywedd darparu'r Cyfnod Sylfaen
Yes - reconsidering viability of delivering Flying Start/Ydy - ailystyried hyfywedd darparu Dechrau'n Deg
Yes - Reconsidering viability of delivering both Foundation Phase and Flying Start/Ydy - ailystyried hyfywedd cyflwyno'r Cyfnod Sylfaen a Dechrau'n Deg
No/Nac ydy
Not sure/Ddim yn siwr
8.
Any other comments/feedback on how the WG guidance could be improved?

Unrhyw sylwadau/adborth arall ar sut y gellid gwella canllawiau Llywodraeth Cymru?
 

1000 characters left.
9.
Please indicate which of which of the following apply to you:

Nodwch pa rai o'r canlynol sy'n berthnasol i chi:

Are you a sessional care provider? Ydych chi'n ddarparwr gofal sesiynol?
Are you a full day care provider? Ydych chi'n ddarparwr gofal dydd llawn?
Do you provide the childcare offer in your setting? A ydych chi'n darparu'r cynnig gofal plant yn eich lleoliad?
Do you provide funded foundation phase in your setting? A ydych chi'n darparu'r cyfnod sylfaen wedi'i ariannu yn eich lleoliad?
Other  
  • Comment:

  • 500 characters left.