Ank t Pou Chwa Direkt tris Lekl Park Vista HS
RequiredRequired Question(s)
* Kesyon obligatwa
 
Required 1.

Ki wòl ou aktyèlman nan lekòl la?

Anplwaye nan administrasyon
Manm kominote
Paran
Staf ki ap bay sipò
Pwofesè
Patnè Biznis
Required 2.
Distri a kwè dirijan lekòl yo dwe genyen karakteristik lidè say o. Tanpri, klase konpetans sa yo dapre sa w panse ki nesesè pou elèv nou yo, staf anplwaye yo ak kominote a. (1= pi ba, 5= pi wo) 

(1 = pi ba)
 
Konsantre sou enfòmasyon pratik pou reyisit elèv: Etabli objektif ki klè, mezirab, kontwole pwogrè nan pèfòmans elèv, mete pratik an plas pou ede tout elèv atenn objektif yo
Amelyorasyon ansèyman kontinyèl: Byen defini kijan pou ansèyman bay, sipòte pwofesè, konprann pratik ansèyman, bay anpil opòtinite pou devlopman pwofesyonèl
Kourikoulòm garanti: Byen suiv estanda kourikoulòm distri a ak eta Florid la epi konsantre sou sa ki ede elèv devlople sans kritik
Kooperasyon ak kolaborasyon: Ankouraje pwofesè fè deba sou teknik ansèyman ki bay rezilta, angaje yo nan pran desizyon pou lekòl la pandan y ap ankouraje elèv, paran ak kominote a bay opinyon yo
Atmosfè lekòl: Jwenn konfyans elèv yo, anplwaye yo ak kominote a nan kenbe yon anviwonnman ansekirite kote tout moun ap travay pou reyisit elèv epi selebre siksè
Required 3.
Kisa w panse ki se 3 pi gwo aspè nan lekòl sa a yon nouvo direktè oswa direktris dwe konprann pou byen dirije l? 
 

1000 characters left.